Vastuullisuus, periaatteet ja ympäristö

Eettinen yritystoimintakulttuuri

Konemajalla on asiakkaiden, työntekijöiden ja kumppaneiden vahva luottamus. Luottamus on meille arvokasta, ja tämän säilyttämiseksi sitoudumme toimimaan mahdollisimman eettisesti. Eettiset periaatteemme asettavat toimintatavat ja -periaatteet kaikkien työntekijöidemme toiminnalle, joita tuemme johtamisjärjestelmiemme avulla.

Konemajalla on käytössään seuraavat johtamisjärjestelmät:

 1. Yrityksen ympäristöohjeistus
 2. Yrityksen riskienhallintaperiaatteet
 3. Yrityksen yleinen toimintaohjeistus
 4. Yrityksen yleinen toimintaohjeistusTerveys- ja turvallisuusjärjestelmät

Epäkohtien korjaaminen

Meillä epäkohtien löytäjät palkitaan. Yrityksemme toimintakulttuuri kannustaa henkilöstöämme kertomaan havaitsemansa epäkohdat sähköisen järjestelmän avulla.  Ilmoituksen voi tehdä halutessaan anonyymisti. Mahdolliset rikkomukset ja sääntöjenvastaisuudet arvioi ja tutkii yrityksen lakimies ja johtoryhmän nimetyt jäsenet. Mikäli asia vaatii ulkopuolista arvioijaa, yritys järjestää neutraalin asiantuntijan/t tarkastelemaan mahdollista epäkohtaa. Epäkohtiin puututaan välittömästi ja korjaussuunnitelma tehdään asianomaisten kanssa.

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen

Konemajassa sitoudumme kunnioittamaan kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia. Merkittävimmät vastuuriskimme liittyvät ihmisoikeuksien polkemiseen alihankintaketjussa. Mahdollisia riskejä ovat riittämätön korvaus työstä, liialliset työmäärät tai etnisyyteen liittyvä syrjintä.  Pyrimme ymmärtämään kattavasti konserniyritysten vaikutuksen ihmisoikeuksiin, sekä hakemaan keinot mahdollisten poikkeamien nopeaan korjaamiseen.

Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden suojeleminen

Ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat nähtävissä toimialallamme jokapäiväisessä työssämme. Ilmastonmuutoksesta kannamme huolta ja tunnistamme tämän olevan meidän kaikkien asia. Luonnon ääri-ilmiöt ja muuttuneet sääolosuhteet vaikuttavat myös meidän toimialamme tulevaisuuteen. Kannamme huolta luonnon monimuotoisuuden supistumisesta.

Koulutus ja viestintä

Konemajalla on työntekijöille tarkoitettu verkkokoulutusympäristö. Jokainen työntekijämme käy oppimisympäristössä läpi koulutuksen, jonka avulla voimme varmistaa periaatteiden ja niihin liittyvien käytänteiden toteutumisen osana heidän jokapäiväistä työntekoaan. Vastuullisuuden vaaliminen on merkittävä osa laatutyötämme.

Muutumme maailman mukana.

Metsä- ja konepajateollisuus hyödyntävät planeettamme rajallisia luonnonvaroja. Alalla onkin suuri merkitys ilmaston, ympäristön ja ihmisten kannalta. Tehtävänämme on edistää metsästä elantonsa saavien tulevaisuutta, ja tämä on myös keskeinen osa Konemajan vastuullisuusohjelmaa.  

Vastuullisuus on olennainen osa yrityskulttuuriamme. Modernina yrityksenä kannamme vastuuta tulevista sukupolvista. Vastuullisuusohjelmamme ei vaikuta ainoastaan suunnittelun ohjaamiseen, tuotevalikoimaamme ja palvelujen toteuttamiseen vaan kaikkeen tulevaan toimintaamme. 

Kansainvälisenä yrityksenä haluamme tarjota uusia tapoja ajatelle, kannustaa kumppaneitamme tekemään entistä vastuullisempia valintoja laadusta tai kustannustietoudesta tinkimättä. Haluamme olla alalla edellä kävijä, siksi pidämme riman korkealla.

 1. Tuotteemme ja palvelumme valikoidaan niin, että nämä edistävät luonnon ja ihmisten hyvinvointia
 2. Huomioimme toiminnassamme ilmastotoimet, luonnon monimuotoisuuden edistämisen ja kiertotalouden
 3. Olemme oikeudenmukainen ja ajamme vastuullisuutta esimerkillämme

Riskit ja mahdollisuuksien hallinta

Merkittävimpien riskien ja mahdollisuuksien tunnistaminen on osa jokaisen konsernin henkilöstön päivittäistä toimenkuvaa. Toimivan johdon ja hallituksen vastuulla on seurata ja päivittää konsernin riskit ja mahdollisuudet, sekä huolehtia näiden viestimisestä läpi organisaatioiden. Strategisten, operatiivisten, henkilö- ja vahinkoriskien riskinhallinta on osa liiketoimintaa ja vastuullisuus on osa strategista riskiä.

Sosiaalinen vastuullisuus

Olemme kehittäneet itsellemme arvopohjaisen yrityskulttuuripohjan. Olemme oikeudenmukainen ja reilu työnantaja ja kumppani läpi arvoketjumme. Emme tarjoa tietoisesti palveluja toimijoille, joissa toiminnan eettisyys on kyseenalaista tai nämä rikkovat yleisesti hyväksyttyjä toimintaperiaatteita.

Turvallisia ja vastuullisia palveluita ja tuotteita

Konemaja tuntee vastuunsa ja pyrkii ymmärtämään toimialojensa liiketoimintaan liittyvät riskit mahdollisimman hyvin. Merkittävimmän vastuuriskit liittyvät työ- ja tuoteturvallisuuteen. Arvioimme riskejä ennakoivasti, testaamme ja analysoimme niin omia kuin yhteistyökumppaneiden kauttamme tarjoamia palveluita varmistuen, että nämä kaikki täyttävät Konemajan korkeat laatuvaatimukset

Pyrimme myös parhaamme mukaan varmistamaan, että hankintamme ovat vastuullisia, ihmisoikeuksia kunnioitetaan ja ympäristöasiat ovat huomioitu. Tästä huolimatta voi olla riski, ettei edelliset toteudu Konemajan edellyttämällä tavalla, alihankintaverkostomme on globaali.

Monin osin joudumme luottamaan annettuihin lupauksiin ja selvityksiin. Havaittuihin epäkohtiin puutumme niin nopeasti kuin mahdollista ja täten pyrimme estämään negatiiviset vaikutukset Konemajan maineeseen ja asiakkaidemme luottamukseen toimintaamme kohtaan.

Työntekijämme

Kohtelemme kaikkia työntekijöitä reilusti ja tasa-arvoisesti tasa-arvosuunnitelmamme mukaisesti.

Henkilöstön edellytetään edistävän yhtiön etua ja toimivan vastuullisesti. Konemajan palveluksessa oleva henkilö ei saa kilpailla yhtiön kanssa. Luottamuksellisen asiakas- ja muun tiedon luovuttaminen ulkopuolisille on ehdottomasti kielletty, samoin kuin tällaisten tietojen hyväksikäyttö yhtiön edun vastaisesti.

Jokainen työntekijä vastaa eettisten periaatteiden noudattamisesta päivittäisessä työssään. Konemajan henkilökunnan on vältettävä tilanteita, joissa yhtiön etu on ristiriidassa työntekijän henkilökohtaisten etujen kanssa. Työntekijät eivät saa käyttää asemaansa yhtiössä tai asemansa ansiosta saamaansa tietoa tai yhtiölle kuuluvia varoja henkilökohtaisen edun tavoittelemiseen.

Harvester.works Group Oy:n sähköpostiosoite on contact@konemaja.com

Konsernin eettisten ohjeiden päivittämisestä vastaa toimitusjohtaja.

Työturvallisuus

Henkilökuntamme tai kumppanimme tekevät työtä vaativissa olosuhteissa, raskailla koneilla ja haasteellisissa ympäristöissä. Terveys ja turvallisuus ovat meille ensiarvoisen tärkeitä asioita. Ennakoimme ja ehkäisemme parhaan osaamisemme mukaan riskejä. Palkitsemme epäkohtien huomioimisesta ja auditoimme turvallisuuskäytäntöjämme säännöllisesti nyt ja tulevaisuudessa.

Vastuullisuuden edelläkävijä

Konemaja on vastuulliseen edelläkävijä omalla toimialallaan. Panostamme luonnon monimuotoisuuteen osallistumalla Billionbugs.com toimintaan. Toiminnassa panostetaan luonnon monimuotoisuuden edistämisen lisäksi hiilensidontaan, pölyttävien hyönteisten, nisäkkäinen ja lintujen kasvuympäristöjen lisäämiseen. Lisäksi Billionbugs.com on tehokas vesistöjensuojelussa, vähentämällä maaseudun päästöjä vesistöihin.

Konemaja pyrkii olemaan hiilineutraali toimija ja vähentämään kasvihuonepäästöjään vuosi -vuodelta. Kannustamme myös arvoketjujamme vastaavaan toimintatapaan. Panostamme kierrätettävyyteen ja tuotteidemme energiatehokkuuteen. Mietimme jokaisessa toiminteessamme omaa kulutustamme suhteessa tavoitteisiimme.

Kannustamme henkilöstöämme

Henkilöstölle Konemajalla on oma kannusteohjelma ympäristöasioissa. Kannustamme joukkoliikenteeseen, tuemme sähköpyöräilyä sekä teemme yrityksenä ekologisia valintoja heidän puolestaan.

Vastuullisuuden johtaminen arjessa

Vastuullisuus on osa päivittäistä työtämme kaikille tekemisen tasoilla. Vastuu käytännön toimenpiteistä ja viestin läpisaamisesta kuuluu liiketoimintajohdolle. Yhtiön vastuullisuustyötä ohjaavat yrityksen johto. Toimitusjohtaja ja konsernin hallitus tarkastelevat kulloisten ohjeistusten ajanmukaisuutta sekä tekevät tarvittavat muutokset tai tarkennukset. He myös vastaavat sidosryhmäyhteistyöstä sekä vastaavat raportoinnista.

Yhteiset arvomme ja periaatteemme ohjaavat vastuullisuustyötämme.

Vastuullisuuden merkitys

Ympäristö merkitsee meille enemmän kuin vain liiketoimintaympäristöä. Konseptimme ympärille kietoutuu vastuu ympäristöstämme, ihmisistä ja siitä miten suunnittelemme tulevaisuuden tuotteita sekä palveluitamme. Raskailla koneilla työskentely sekä ja metsäteollisuus ovat merkittävä osa globaaleja ilmasto- ja terveysratkaisuja, ja me olemme asettaneet itsellemme kunnianhimoisen tavoitteen olla alan vastuullinen edelläkävijä. Edistämme omalta osaltamme koneteknologian ja palvelujen kestävää tulevaisuutta ja inspiroimme kumppaneitamme vastuullisiin valintoihin tinkimättä laadusta, turvallisuudesta tai taloudellisuudesta.

Konemajan ympäristöpolitiikka

Ympäristön hyvinvointi on meille elintärkeää eettisesti, moraalisesti, yhteiskuntavastuullisesti.

Eikä vähiten suojellessamme omia liiketaloudellisia intressejämme.

PERIAATTEITAMME:

 • Aktiivien tekemiemme asioiden ympäristövaikutusten arviointi
 • Vastuullisuuden korostaminen yhtenä keinoistamme rakentaa luottamusta sidosryhmissämme
 • Minimoimme resurssien käyttöä, päästöjämme ja jätteiden tuottamista
 • Edistämme uusien teknologioiden jalkautumista ja vahvistamme kiertotaloutta
 • Uskomme vahvasti

Marko Romppanen (toimitusjohtaja)
11.6.2021