Tietosuojaseloste

Marraskuu 2019
1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Konemaja/Harvester.works Solution
Y-tunnus:
Osoite:
Sähköposti: tietosuoja@harvester.works

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan Harvester.works Solution Oy:n ja tämän tytäryhtiöiden kulloinkin noudattamaa tietosuojakäytäntöä.

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Nimi: toimitusjohtaja Marko Romppanen, Harvester.works Solution Oy
Yhteystiedot: tietosuoja@harvester.works

3. Rekisterin nimi

Harvester.works Solution Oy:n henkilötietojen käsittelyä markkinoinnissa ja asiakas- ja sidosryhmäsuhteissa koskeva henkilörekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteiden hoitaminen, rekrytointitoimeksiantojen hoitaminen, työpaikkahakemusten käsittely, yhteydenpito ja esimerkiksi erilaisten kyselyiden tekeminen. Henkilötietoja käytetään yrityksen viestintään, markkinointiin ja myyntiin.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjälle kuuluva oikeutettu etu käsitellä tietoja ja viestiä sidosryhmien yhteyshenkilöille heidän vastuualueeseensa liittyvistä asioista.

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään ja julkisista lähteistä, kuten internetistä yritysten julkisilta verkkosivuilta, verkon yhteisöpalveluista tai muista vastaavista rekistereistä tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:
yhteystiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
työtehtävään liittyvät tiedot, kuten tehtävänimike ja vastuualue
työnantajayritystä koskevat tiedot, työnhakuun liittyvät tiedot, työ- ja koulutushistoria, tapahtumatiedot, kuten rekisteröidyn osallistuminen tilaisuuksiin tiedot rekisteröidyn käyttämistä markkinoinnin sisällöistä, kuten viestien avaus- ja klikkaustiedot

6. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Viranomaisille henkilötietoja luovutetaan voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Harvester.works Solution Oy voi käyttää tietojen käsittelyssä kolmansien osapuolten palveluja esimerkiksi tietotekniikan palveluiden osalta, jolloin Harvester.works Solution Oy varmistaa tietojen lainmukaisen käsittelyn sopimusjärjestelyin sekä ohjeistamalla kolmansia osapuolia tietojen käsittelystä. Kolmannet osapuolet voivat vaihdella. Nämä kolmannet osapuolet käsittelevät tietoja ainoastaan Harvester.works Solution Oy:n toimeksiannosta ja lukuun.

7. Henkilötietojen siirto kolmanteen maahan

Osa rekisterinpitäjän käyttämistä henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä palveluista voi toimia Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tietojen siirrossa noudatetaan tällöin tietosuojalainsäädännön vaatimuksia ja käytetään esimerkiksi Euroopan komission mallisopimuslausekkeita sovittaessa tietojen siirrosta henkilötietojen käsittelijätahon kanssa.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä on tarpeen säilyttää sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten ne on kerätty tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Henkilötietojen säilytyksessä huomioidaan passiivisiksi jääneet henkilötiedot, joita poistetaan säännöllisesti.

9. Rekisteröityjen oikeudet henkilötietojen käsittelyssä
Oikeus tarkastaa tiedot
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu ja saada jäljennös tiedoista. Rekisteröidyn tulee lähettää tarkastuspyyntö tietosuoja(@)konemaja.fi -sähköpostiosoitteeseen. Rekisteröidyn tulee esittää tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset tiedot. Tarvittaessa rekisterinpitäjä kysyy lisätietoja rekisteröidyn tunnistamiseksi. Rekisterinpitäjä ilmoittaa rekisteröidylle ajankohdan ja paikan, missä tämä voi rekisteritietonsa tarkastaa.

Tarkastuspyynnön vastauksia ei toimiteta tarkastuspyynnön esittäneelle sähköpostitse.

Oikeus tiedon korjaamiseen

Harvester.works Solution Oy huolehtii omien mahdollisuuksiensa mukaan käsittelemiensä henkilötietojen laadusta. Harvester.works Solution Oy oikaisee, poistaa tai täydentää virheellisen tai tarpeettoman henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että Harvester.works Solution Oy rajoittaa käsittelyä, jos rekisteröity esimerkiksi kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden. Tällöin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden.

Oikeus vaatia tietojen poistamista tai vastustaa tietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista tai vastustaa niiden käsittelyä silloin kun se perustuu oikeutettuun etuun. Rekisteröidyllä on aina oikeus vastustaa suoramarkkinointia lähettämällä sähköpostia osoitteeseen tietosuoja(@) konemaja.fi.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröity voi tehdä henkilötietojen käsittelystä valituksen oman maansa valvovalle viranomaiselle, joka on tietosuojavaltuutettu.
Maakohtaiset viranomaisyhteystiedot löytyvät täältä: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en

10. Evästeet

Harvester.works Solution Oy käyttää verkkosivustollaan evästeitä.

Lisätietoa evästeiden käytöstä: Evästekäytännöt

11. Muutokset tietosuojakäytäntöön

Harvester.works Solution Oy voi tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen ja siihen liittyviin tietoihin. Harvester.works Solution Oy suosittelee, että rekisteröidyt käyvät katsomassa tätä tietosuojakäytäntöä säännöllisesti saadakseen tiedon siihen mahdollisesti tehdyistä muutoksista.

SIVUA PÄIVITETTY VIIMEKSI 11.6.2021