Palveluliiketoiminnan käyttöehdot

1. Yleistä
Näitä Konemajain yleisiä käyttöehtoja sovelletaan Konemaja Oy:n ja tämän mahdollisten tytäryhtiöiden (jäljempänä “Toimittaja”) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Käyttöehtoja sovelletaan myös verkkopalveluiden kautta tarjolla olevan sisällön ja aineiston käyttämiseen, jollei jonkin palvelun osalta ole erikseen toisin ilmoitettu tai sovittu.

Palveluita käyttävän yrityksen (jäljempänä “käyttäjä”) on hyväksyttävä nämä käyttöehdot itseään sitoviksi
voidakseen käyttää toimittajan palveluita. Näiden ehtojen hyväksyminen ei poista käyttäjän mahdollista
velvollisuutta hyväksyä lisäksi kutakin palvelua koskevat erityisehdot.

2. Palvelun käyttäminen ja siihen rekisteröityminen

Toimittajan verkkopalveluiden käyttöä koskevan sopimuksen syntymiseksi toimittajan ja käyttäjän välille,
käyttäjän tulee 1) luoda käyttäjätunnukset palveluun antamalla toimittajalle käytön edellyttämät tarpeelliset henkilö- ja muut tiedot sekä yrityksen tiedot ja 2) hyväksyä sekä nämä yleiset käyttöehdot että kutakin palvelua koskevat erityisehdot itseään sitoviksi 3) hyväksyä tunnistautuminen sähköpostiosoitteen avulla tai muulla toimittajan määrittelemällä tavalla toimittajan sähköisessä palvelussa. Käyttäjätunnusten luomisen yhteydessä käyttäjän tulee nimetä lisäksi palvelun yrityskohtainen pääkäyttäjä, jolla on oikeus luoda ja hallinnoida käyttäjäyrityksen ja sen työntekijöiden käyttöoikeuksia palvelussa.
Toimittajalla on oikeus tarkistaa käyttäjän luottotiedot katsoessaan tämän tarpeelliseksi. Toimittajalla on oikeus estää käyttäjältä maksullisen palvelun käyttö, jos se luottotietojen selvittämisen yhteydessä ilmenneiden maksuhäiriöiden tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi on perusteltua.

3. Palveluntarjoajan vastuu ja vastuun rajoittaminen

Yleisesti palveluntarjoaja ei vastaa missään tilanteessa välillisistä vahingoista. Palveluntarjoaja ei vastaa mistään vahingoista päämiehen/käyttäjän sopimussuhteissa kolmansiin. Palveluntarjoaja vastaa ainoastaan vahingoista suhteessa päämieheen/käyttäjään, joissa se on itse toiminut tahallisesti tai huolimattomasti.

Palvelunkäyttäjällä on velvollisuus tarkastaa toimeksiannon oikeellisuus, välittömästi ennen julkaistavaksi ilmoittamista, jonka jälkeen palvelun tarjoaja ei vastaa hyväksytystä ilmoituksen sisällöstä millään tavalla.

Mikäli kuitenkin katsottaisiin, että palveluntarjoaja olisi toiminut tilanteessa siinä määrin moitittavasti, että se olisi velvollinen korvaamaan vahinkoja. Rajoitetaan palvelun tarjoajan korvausvelvoite lajista ja määrästä riippumatta 1000 €:oon.

Erityisesti vielä todetaan, että toimittaja ei vastaa käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle
– tietolähteiden mahdollisista virheistä
– palveluiden mahdollisesti sisältämistä virheistä tai puutteellisuuksista
– palveluiden sisältämien tietojen paikkansapitävyydestä, ajantasaisuudesta taikka tietojen käytöstä tai
tulkinnasta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista
– palveluiden soveltuvuudesta ja sopivuudesta käyttäjän suunnittelemaan tarkoitukseen
– palveluiden keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta
– palveluissa ilmenevistä teknisistä vioista, huolto- tai asennustoimista aiheutuvista keskeytyksistä eikä
tietoliikenneyhteyksien tai Internet-verkon mahdollisista toimintakatkoista taikka niiden aiheuttamista
palveluihin sisältyvän tai muun tiedon muuttumisesta tai katoamisesta eikä kolmansista johtuvista
tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista.
Vastuunrajoitus ei koske tilanteita, joissa vahinko johtuu tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta.

4. Palveluiden saatavuus ja muutokset palveluissa

Toimittaja ei takaa palveluiden jatkuvaa saatavuutta, mutta pyrkii siihen, että palvelut ovat käytettävissä ilman keskeytyksiä.
Toimittajalla on oikeus muuttaa palveluiden sisältöä, toimintaa ja käyttöehtoja palveluiden kehittämiseksi tai muusta toimittajan katsomasta perustellusta syystä. Selvyyden vuoksi todetaan, että toimittajalla on aina oikeus keskeyttää kyseessä oleva palvelu sen muutoksen, uudistuksen tai palveluun liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. Keskeytyksestä ilmoitetaan etukäteen
internetsivulla, mikäli se on mahdollista.

Käyttäjä on tietoinen, että toimittajasta riippumattomat kolmannet osapuolet (esim. pankit, vakuutusyhtiöt ja viranomaiset) voivat tehdä omiin palveluihinsa ja palveluhinnastoihinsa muutoksia, joilla saattaa olla vaikutuksia toimittajan tarjoaman palvelun sisältöön, toteutukseen ja hintaan. Toimittaja sitoutuu tiedottamaan käyttäjälle tällaisien kolmansien osapuolien muutoksista aiheutuvat palvelu- ja hinnastomuutokset mahdollisuuksien mukaan kohtuullisessa ajassa etukäteen. Käyttäjä on kuitenkin tietoinen, että toimittajan tarjoaman palvelun toimivuus voi olla riippuvainen tällaisten kolmansien tahojen tekemistä muutoksista ja päätöksistä, ja niistä johtuvat muutokset tulevat voimaan välittömästi.

5. Käyttäjän oikeus käyttää palvelua ja sen sisältämää materiaalia

Käyttäjä saa oikeuden käyttää toimittajan verkkopalveluita näiden käyttöehtojen ja kutakin palvelua koskevien erityisehtojen mukaisesti omassa sisäisessä käytössään.

Ellei erityisehdoissa ole sovittu toisin, käyttäjällä on oikeus tallentaa palvelussa olevaa, itseään koskevaa, materiaalia omaan tietojärjestelmäänsä sekä oikeus tulostaa ja kopioida tällaista materiaalia omaa sisäistä käyttöä varten. Käyttäjä vastaa itse GDPR velvoitteista hallinnoimansa materiaalin osalta.

Käyttäjä ei ole kuitenkaan muutoin oikeutettu luovuttamaan palvelun kautta saatua materiaalia kolmannelle eikä saattamaan sen sisältöä tai sen osaa yleisön saataviin levittämällä, välittämällä, esittämällä tai näyttämällä sitä julkisesti, jollei toimittaja tai muu oikeudenomistaja ole ennalta antanut siihen kirjallista suostumusta.

Toimittajalla on oikeus estää palvelun käyttö, mikäli on perusteltua syytä epäillä, että palvelua käytetään sen tarkoituksen tai sopimusehtojen vastaisesti tai muutoin hyvän tavan tai lain vastaisesti.

6. Käyttäjätunnus ja salasana

Käyttäjä vastaa käyttäjätunnuksensa ja salasanansa säilyttämisestä ja siitä, etteivät ne päädy ulkopuolisten
tietoon tai haltuun. Käyttäjä vastaa omia tunnuksiaan käyttäen tapahtuvasta käytöstä ja siitä mahdollisesti
aiheutuvista kustannuksista tai maksuista.

Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan toimittajalle käyttäjätunnuksensa tai salasanansa katoamisesta taikka
joutumisesta kolmannen tietoon tai haltuun. Ilmoitus tehdään sähköpostitse osoitteeseen
contact@konemaja.com Saatuaan toimittajan kuittauksen ilmoituksestaan käyttäjän vastuu palvelun käytöstä lakkaa.

Toimittajalla on oikeus muuttaa käyttäjän käyttäjätunnus tai salasana sekä muut palvelun käytön mahdollisesti edellyttämät tunnukset, mikäli tekniset tai muut toimittajan katsomat perustellut syyt sitä edellyttävät. Toimittaja ei ole tunnusten muuttamisen vuoksi korvausvelvollinen.

7. Henkilötiedot

Käyttäjän tulee antaa toimittajalle käytön edellyttämät tarpeelliset henkilö- ja muut tiedot. Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan tietojen muutoksista toimittajalle.

Käyttäjän tulee käsitellä palveluiden kautta saatavilla olevien henkilötietoja ja muita tietoja voimassa olevan lain ja sopimusehtojen mukaisesti tavalla, joka on yhteensopiva palveluiden tietosuojaselosteiden kanssa.
Toimittajalla on oikeus käsitellä ja luovuttaa käyttäjän palveluun antamia henkilötietoja ja muita tietoja voimassa olevan lain mukaisesti ja sopimusehtojen mukaisesti kunkin palvelun tietosuojaselosteessa tarkemmin kuvatuin tavoin. Toimittaja voi kerätä palveluiden käytöstä yksilöityä tilastotietoja ja käyttöä kuvaavia mittareita palveluiden jatkokehitystä ja ylläpitoa varten ja uusien palveluiden kehittämiseksi.
Käyttäjän henkilötiedot ja käyttöä koskevat tiedot tallennetaan toimittajan asiakasrekisteriin. Toimittaja ei luovuta asiakasrekisterin tietoja kolmansille tahoille muuten kuin palvelun erityisehdoissa ja rekisteriselosteessa kuvatulla tavalla.

Silloin kun käyttäjälle muodostuu palveluun oma henkilörekisteri, jonka rekisterinpitäjänä on käyttäjä, toimittajan henkilötietojen käsittelijänä suorittamaan käsittelyyn sovelletaan toimittajan Henkilötietojen käsittelyä koskevia erityisehtoja kunkin palvelun erityisehtojen ja näiden yleisten käyttöehtojen ohella.
Käyttäjän velvollisuutena on ylläpitää kaikki käyttäjän palveluun syöttämät tiedot ajantasaisina ja
virheettöminä. Käyttäjällä on velvollisuus huolehtia oma-aloitteisesti siitä, että sen omia työntekijöitä koskevat tiedot ovat paikkansapitäviä ja että palveluun tallennetut virheelliset, puutteelliset, tarpeettomat tai vanhentuneet tiedot korjataan tai poistetaan työntekijän pyynnöstä. Toimittaja huolehtii muiden tietojen ylläpidosta ja virheellisten tietojen korjaamisesta ja pyytää siihen apua henkilötietojen käsittelijältä, jos se on muu taho kuin toimittaja.

Tietosuojalainsäädännöllä tarkoitetaan 25.5.2018 alkaen Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta
(679/2016) ja muita soveltuvia kansallisia tietosuojasäännöksiä sekä tietosuojaviranomaisten määräyksiä ja
ohjeita.
Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä
(22.12.2006/1233)

8. Tietoturva

Toimittaja vastaa siitä, että sen palveluissa on toteutettu asianmukaiset tekniset ja organisatoriset suojakeinot henkilötietojen ja luottamuksellisten asiakastietojen suojaamiseksi.

9. Laitteet, ohjelmistot ja yhteydet

Käyttäjä vastaa itse palveluiden käyttämisen edellyttämien laitteiden, ohjelmistojen ja verkkoyhteyksien
hankkimisesta, toimivuudesta ja niiden aiheuttamista kustannuksista. Ne eivät saa aiheuttaa häiriötä tai muuta haittaa palvelulle tai muille verkon käyttäjille.

Käyttäjä on tietoinen, että verkkoympäristö ja verkkopalvelut eivät ole täysin tietoturvallisia. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan ja tietosuojan asianmukaisesta hoitamisesta.

10.Palveluista perittävät maksut

Palveluiden käyttäminen edellyttää kunkin palvelun yhteydessä ilmoitetun palvelumaksun tai muun maksun
maksamista, mikäli palvelu on maksullinen kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Toimittaja varaa oikeuden muuttaa palveluiden hintoja ja hinnoitteluperusteita ilmoittamalla siitä palvelun

käyttöliittymässä yhtä kuukautta (1 kk) etukäteen. Voimassa olevat hinnat ja hinnoitteluperusteet ovat kulloinkin nähtävissä toimittajan verkkosivuilla.

11.Maksaminen

Käyttäjä on velvollinen suorittamaan maksullisesta palvelusta perittävän maksun laskua vastaan tai muulla
toimittajan ilmoittamalla tavalla. Vuosimaksut laskutetaan aina etukäteen palvelun tilauspäivästä seuraavat
12 kuukautta. Muut maksut laskutetaan palvelukuvauksessa kerrotulla tavalla joko palvelun tilauspäivänä tai jälkikäteen palvelukuvauksen mukaisina laskutuskausina.

Lasku erääntyy 14 päivän päästä laskun päivämäärästä. Lasku on maksettava viimeistään eräpäivänä.
Viivästyneestä maksusta toimittajalla on oikeus periä korkolain3 mukainen viivästyskorko eräpäivästä lukien. (Korkolaki (20.8.1982/633)

Maksukehotuksesta toimittajalla on oikeus periä hinnaston mukainen huomautusmaksu sen käsittelystä
aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi. Toimittajalla on lisäksi oikeus periä laskun perimisestä aiheutuvat kohtuulliset perimiskustannukset tai siirtää lasku toisen yhtiön perittäväksi.
Toimittajalla on oikeus estää käyttäjän pääsy palveluun, mikäli maksu on viivästynyt eikä sitä makseta kahden (2) viikon kuluessa maksuhuomautuksen lähettämisestä. Toimittajalla on oikeus periä kohtuullinen korvaus palvelun uudelleen avaamisesta.

12.Vahingonkorvausvelvollisuus

Käyttäjä on velvollinen korvaamaan näiden yleisten käyttöehtojen, palvelua koskevien erityisehtojen,
palvelun käyttöä koskevan muun sopimuksen tai lain vastaisen käytön aiheuttamat välittömät ja välilliset vahingot.
Toimittaja ei ole velvollinen korvaamaan palveluiden käytöstä käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvia välittömiä tai välillisiä vahinkoja, ellei toimittaja ole aiheuttanut vahinkoa tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.

Toimittajan vahingonkorvausvelvollisuus käyttäjälle on kuitenkin kaikissa tapauksissa rajattu enimmillään
kyseiseltä käyttäjältä vahinkotapahtumaa edeltävän kuuden kuukauden aikana saatujen mahdollisten verkkopalvelumaksujen kokonaismäärään.

13.Ylivoimainen este

Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa toimittajan palveluun liittyvistä velvoitteista, mikäli se estää
palveluun liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tulipaloa,
maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa tai muuta työnseisausta, viranomaisen määräystä, energian
toimituksessa esiintyviä häiriötä, raaka-aine- tai tarvikepulaa, ulkopuolisen aiheuttamaa tai ulkopuolisesta
johtuvaa kaapeli- tai muu tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, joka ei ole ollut tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta.

Toimittaja ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä verkkosivuillaan heti sen jälkeen, kun se on ilmennyt, mikäli
ilmoittaminen on mahdollista.

14.Voimassaolo

Ellei erityisehdoissa ole sovittu toisin, käyttäjällä on oikeus irtisanoa palvelua koskeva sopimus kirjallisesti milloin tahansa ilman syytä. Toimittajalla on oikeus irtisanoa palvelua koskeva sopimus ilmoittamalla tästä kirjallisesti käyttäjälle yhtä kuukautta (1 kk) aikaisemmin. Tämä sopimus voidaan purkaa molemmin puolin törkeissä sopimusrikkomustapauksissa päättymään välittömästi.

Toimittajalla on myös aina oikeus keskeyttää palveluiden tarjoaminen käyttäjälle, jos käyttäjä on toiminut
lainvastaisesti taikka rikkonut näitä yleisiä käyttöehtoja tai palveluita koskevia erityisehtoja.
Toimittaja ei ole velvollinen palauttamaan käyttäjän maksamia maksuja sopimuksen päättyessä.

15.Käyttöehtojen muuttaminen

Toimittaja on oikeutettu muuttamaan näitä yleisiä käyttöehtoja sekä mahdollisia palvelukohtaisia erityisehtoja ilmoitettuaan muutoksista palvelun verkkosivuilla yhtä kuukautta (1 kk) etukäteen. Käyttäjä hyväksyy muutokset jatkamalla palveluiden käyttöä.

16.Oikeuksien ja velvollisuuksien siirtäminen

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää palveluiden käyttöoikeutta taikka palveluista mahdollisesti tehtyä sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman toimittajan kirjallista suostumusta.
Toimittajalla on oikeus siirtää palvelut tai yksittäinen palvelu (ml. ylläpito sekä siihen liittyvät vastuut ja
velvollisuudet) sekä palveluista mahdollisesti tehty muu sopimus kolmannelle.

17.Erimielisyyksien ratkaiseminen

Kaikki toimittajan ja käyttäjän väliseen sopimussuhteeseen, palveluihin ja niiden käyttämiseen tai käyttöehtoihin liittyvät erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Toimittajalla on kuitenkin aina oikeus viedä rahamääräistä saatavaansa koskeva vaatimus käyttäjän kotipaikan käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

18.Sovellettava laki

Toimittajan ja käyttäjän väliseen sopimussuhteeseen ja käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Henkilötietojen käsittelyä koskevat erityisehdot

1. Soveltamisala

Näitä henkilötietojen käsittelyä koskevia erityisehtoja sovelletaan, kun Konemaja Oy tai tämän tytäryhtiö (”toimittaja”) käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjänä toimivan käyttäjän lukuun seuraavissa toimittajan

tarjoamissa pilvipalveluissa tai muissa, erikseen sovituissa palveluissa, joissa käyttäjälle muodostuu oma henkilörekisteri.

Näiden palveluiden käytön yhteydessä syntyvien henkilörekistereiden kohdalla käyttäjä on rekisterinpitäjä, ja toimittaja on rekisterinpitäjän lukuun toimiva henkilötietojen käsittelijä. Näiden henkilötietojen käsittelyä koskevien erityisehtojen lisäksi palveluun sovelletaan kunkin palvelun käyttöehtoja. Jos henkilötietojen käsittelyä koskevat erityisehdot ja Palvelun käyttöehdot ovat ristiriidassa keskenään, sovelletaan ensisijaisesti näitä henkilötietojen käsittelyä koskevia erityisehtoja.

2. Määritelmät

”Henkilötieto” tarkoittaa kaikkea tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen, elossa olevaan
henkilöön liittyvää tietoa. ”Käsittely” tarkoittaa toimintoa tai toimintoja, joita kohdistetaan henkilötietoihin tai henkilötietoja sisältäviin tietojoukkoihin joko automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen tai manuaalisesti, kuten tietojen keräämistä, tallentamista, järjestämistä, jäsentämistä, säilyttämistä, muokkaamista tai muuttamista, hakua, kyselyä, käyttöä, tietojen luovuttamista siirtämällä, levittämällä tai asettamalla ne muutoin saataville, tietojen yhteensovittamista tai yhdistämistä, rajoittamista, poistamista tai tuhoamista.

”Rekisterinpitäjä” tarkoittaa tahoa, joka yksin tai yhdessä toisten kanssa määrittelee henkilötietojen käsittelyntarkoitukset ja keinot.

”Käsittelijä” tarkoittaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai muuta elintä, joka
käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun.

”Sopimusehdot” tarkoittavat käyttäjän ja toimittajan välistä sopimusta toimittajan palveluiden käytöstä mukaan lukien kyseiseen palveluun sovellettavat toimittajan yleiset käyttöehdot ja palvelukohtaiset erityisehdot.

”Tietosuojalainsäädäntö” tarkoittaa Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta (679/2016) ja muita
soveltuvia kansallisia tietosuojasäännöksiä sekä tietosuojaviranomaisten määräyksiä ja ohjeita.

3. Henkilötietojen käsittelyn luonne ja tarkoitus

Toimittaja käsittelee rekisterinpitäjän henkilötietoja seuraavasti:

3.1 Käsittelyn kohde ja kesto

Toimittaja käsittelee henkilötietojen käsittelijän roolissa rekisterinpitäjän henkilötietoja, jotka on tallennettu toimittaja tarjoamiin pilvipalveluihin. Toimittaja käsittelee henkilötietoja niin kauan kuin
rekisterinpitäjä käyttää palvelua. Rekisterinpitäjän ja toimittajan välisen palvelun käyttöä koskevan sopimuksen päättyessä toimittaja lopettaa henkilötietojen käsittelyn ja poistaa tai palauttaa rekisterinpitäjälle henkilötiedot kunkin Palvelun erityisehdoissa kuvatulla tavalla.

3.2 Käsittelyn luonne ja tarkoitus

Toimittaja käsittelee rekisterinpitäjän henkilötietoja Sopimusehtojen mukaisen pilvipalvelun tarjoamiseksi
käyttäjälle. Palvelun tarjoamisen yhteydessä toimittaja käsittelee henkilötietoja Palvelun tuottamista,
laskutusta, asiakastuen tarjoamista, virheiden ja väärinkäyttötapausten torjumista ja selvittämistä varten,
Palvelun laadun ja suorituskyvyn mittaamista ja Palvelun kehittämistä varten.

Palvelun tarjoamisen yhteydessä toimittaja kerää lokitietoja Palveluiden käytöstä ja käsittelee lokitietoja yllä mainituissa tarkoituksissa. Toimittaja on rekisterinpitäjä lokitietojen muodostamalle henkilörekisterille.

3.3 Henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät

Henkilötietotyypit ja rekisteröityjen ryhmät on kuvattu kunkin Palvelun erityisehdoissa.

4. Rekisterinpitäjän velvollisuudet ja oikeudet

4.1 Rekisterinpitäjän on tehtävä kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että toimittajan palveluihin
siirrettyjen henkilötietojen käsittely on rekisterinpitäjän osalta tietosuojalainsäädännön mukaista.

4.2 Rekisterinpitäjällä on oikeus antaa toimittajalle sitovia kirjallisia ohjeita henkilötietojen käsittelystä. Siltä
osin kuin muuta ei ole sovittu, rekisterinpitäjän kirjallisina ohjeina pidetään palvelun tuottamista sen kulloinkin voimassa olevien sopimusehtojen ja palvelukuvausten mukaisesti. Toimittajalla on oikeus irtisanoa palvelua koskeva sopimus, jos rekisterinpitäjä edellyttää sitovissa kirjallisissa ohjeissa toimenpiteitä, jotka eivät ole teknisesti toteutettavissa tai jos rekisterinpitäjä ei sitoudu korvaamaan toimenpiteen toteuttamisen kustannuksia.

5. Käsittelijän velvollisuudet

5.1 Toimittajan tulee käsitellä henkilötietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti sekä Palvelun
sopimusehtojen ja rekisterinpitäjän toimittajalle toimittamien kirjallisten ohjeiden mukaisesti. Toimittaja
ilmoittaa viipymättä rekisterinpitäjälle, jos toimittaja katsoo rekisterinpitäjän kirjallisten ohjeiden olevan
tietosuojalainsäädännön vastaisia.

5.2 Toimittajan tulee varmistaa, että rekisterinpitäjän henkilötiedot pidetään salassa ja niitä ei luovuteta tai
käytetä muuten kuin Sopimusehdoissa kuvatulla tavalla. Toimittajan tulee myös varmistaa, että henkilötietoja käsittelee vain käsittelyyn oikeutetut henkilöt, jotka ovat sitoutuneet salassapitoon tai joita koskee lakisääteinen salassapitovelvollisuus.

5.3 Toimittajan tulee toteuttaa kaikki asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet torjumiseksi ja
ehkäisemiseksi henkilötietojen luvattoman tai laittoman käsittelyn sekä torjuakseen henkilötietojen tahattoman katoamisen, muuttumisen, tuhoutumisen tai vahingoittumisen.

5.4 Toimittajan tulee auttaa rekisterinpitäjää (ottaen huomioon palvelun luonteen) asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä mahdollisuuksien mukaan täyttämään rekisterinpitäjän velvollisuuden vastata rekisteröityjen oikeuksien käyttämistä koskeviin pyyntöihin (tietosuoja-asetuksen III luku). Jos toimittaja on toteuttanut palveluun rekisteröidyille henkilöille suunnatun omien tietojen sähköisen tarkastamispalvelun, rekisterinpitäjä valtuuttaa toimittajan vastaamaan puolestaan rekisteröidyn omien tietojen tarkastuspyyntöihin.

5.5 Toimittajan tulee auttaa rekisterinpitäjää varmistamaan, että tietosuoja-asetuksen 32–36 artiklassa
säädettyjä velvollisuuksia (käsittelyn turvallisuus, tietoturvaloukkauksista ilmoittaminen valvontaviranomaiselle ja rekisteröidylle, tietosuojaa koskeva vaikutusten arviointi ja osallistuminen valvontaviranomaisen ennakkokuulemismenettelyyn) noudatetaan ottaen huomioon käsittelyn luonteen ja toimittajan saatavilla olevat tiedot.

5.6 Toimittajan tulee toimittaa rekisterinpitäjälle kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen rekisterinpitäjän
velvollisuuksien noudattamisen osoittamista varten.

5.7 Toimittajan tulee ilmoittaa rekisterinpitäjälle viipymättä kaikista rekisteröityjen ja tietosuojaviranomaisten rekisterinpitäjän henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä vaatimuksista ja tiedusteluista.

5.8 Toimittaja ilmoittaa ilman aiheetonta viivettä sähköpostitse rekisterinpitäjän nimeämälle yhteyshenkilölle kaikista rekisterinpitäjän henkilötietoihin kohdistuneista tietoturvaloukkauksista. Ilmoituksen tulee sisältää kuvaus tietoturvaloukkauksen luonteesta, kohteena olevien rekisteröityjen ryhmät, arvioitu rekisteröityjen lukumäärä ja henkilötietotyypit, kuvaus henkilötietojen loukkauksen todennäköisistä seurauksista sekä kuvaus toimittaja suorittamista ja ehdottamista korjaavista toimenpiteistä mahdollisten haittavaikutusten lievittämiseksi.

Toimittajan tulee dokumentoida kaikki havaitut tietoturvaloukkaukset, niiden vaikutukset ja
toteutetut korjaavat toimenpiteet.

6. Auditointi

6.1 Rekisterinpitäjällä on oikeus omalla kustannuksellaan auditoida toimittajan ja sen alikäsittelijöiden näiden henkilötietojen käsittelyä koskevien erityisehtojen mukainen toiminta. Jollei muuta sovita, auditoinnin suorittaa rekisterinpitäjän valitsema riippumaton asiantuntija, joka ei voi olla toimittajan kilpailija. Toimittajalla on oikeus olla hyväksymättä auditoijaa, joka ei täytä näitä vaatimuksia.

6.2 Rekisterinpitäjän tulee kirjallisesti ilmoittaa toimittajalle auditoinnista vähintään kaksi viikkoa etukäteen. Auditoijan tulee tehdä ennen auditointia kirjallinen salassapitositoumus siten, että auditoijan
salassapitovelvollisuus on vähintään saman tasoinen kuin mitä on sovittu käyttäjän ja toimittajan välisessä
sopimuksessa.

6.3 Toimittajan tulee omalla kustannuksellaan osallistua auditoinnin suorittamiseen.

7. Henkilötietojen sijaintipaikka

7.1 Toimittajalla on oikeus Palvelun tarjoamista varten siirtää henkilötietoja vapaasti Euroopan talousalueen sisällä. Rekisterinpitäjällä on oikeus saada milloin tahansa sijaintitiedot palvelukeskuksista, joissa henkilötietoja käsitellään.

7.2 Toimittaja ei siirrä tai luovuta rekisterinpitäjän henkilötietoja Euroopan talousalueen ulkopuolelle muutoin kuin sopimusehdoissa kuvatuissa tilanteissa ilman rekisterinpitäjän kirjallista ennakkohyväksyntää.

8. Alikäsittelijät

8.1 Rekisterinpitäjä antaa toimittajalle yleisen ennakkohyväksynnän käyttää Palveluiden tuottamisessa ja
henkilötietojen käsittelyssä Euroopan talousalueen sisällä toimivia alikäsittelijöitä. Toimittaja tekee kunkin
alikäsittelijän kanssa kirjallisen sopimuksen henkilötietojen käsittelystä, jossa alikäsittelijälle asetetaan
vähintään samat velvollisuudet kuin tässä liitteessä.

8.2 Rekisterinpitäjällä on oikeus saada tieto toimittajan kulloinkin käyttämistä alikäsittelijöistä ja käytettyjen alikäsittelijöiden muutoksista. Jos rekisterinpitäjä ei hyväksy alikäsittelijöiden käytössä tehtävää muutosta, rekisterinpitäjällä on oikeus irtisanoa Palvelua koskeva sopimus päättymään välittömästi ilman
irtisanomisaikaa.

9. Henkilötietojen ylläpito, poistaminen ja palauttaminen

9.1 Palvelua koskevan sopimuksen voimassaoloaikana rekisterinpitäjä on vastuussa omien henkilötietojensa ylläpitämisestä ja tarpeettomien henkilötietojen poistamisesta. Palvelua koskevan sopimuksen voimassaoloaikana toimittaja ei saa poistaa rekisterinpitäjän henkilötietoja muuten kuin sopimusehdoissa kuvatulla tavalla ilman rekisterinpitäjän nimenomaista pyyntöä. Toimittaja voi kuitenkin osana palveluiden teknisiä ylläpitotehtäviä oma-aloitteisesti korjata rekisterinpitäjän syöttämissä henkilötiedoissa havaitut selkeät muotovirheet, kuten esimerkiksi virheelliset puhelinnumeron maakoodit. Toimittajan tulee ilmoittaa rekisterinpitäjälle kirjallisesti tehdyistä korjauksista.

9.2 Palvelua koskevan sopimuksen päättyessä toimittaja joko palauttaa rekisterinpitäjälle tai poistaa
rekisterinpitäjän henkilötiedot kunkin palvelun erityisehdoissa kuvatulla tavalla.

10. Seloste käsittelytoimista
Toimittaja pitää rekisterinpitäjän saatavilla selosteen käsittelytoimista.

11. Palvelusta veloitettavat maksut
Toimittajalla on oikeus veloittaa tämän sopimusliitteen alla tehtävistä rekisterinpitäjän pyynnöstä tehdyistä
toimenpiteistä toimittajan kulloinkin voimassa olevan palveluhinnaston mukaisesti silloin, kun toimenpiteen suorittaminen ei sisälly palvelusta veloitettavaan palvelumaksuun.

12. Henkilötietojen käsittelystä aiheutuneet vahingot

12.1 Kummankin sopijapuolen vahingonkorvausvastuu toiselle sopijapuolelle henkilötietojen käsittelystä aiheutuneesta välittömästä vahingosta on rajattu summaan, joka vastaa 15% käyttäjän kyseisestä palvelusta tai palvelun osasta toimittajalle edellisen 12 kuukauden aikana maksamaa arvonlisäverotonta palvelumaksua.

12.2 Sopijapuoli ei vastaa mistään välillisestä vahingosta.

12.3 Tämä vastuunrajoitus ei koske vahinkoa, joka on aiheutettu tahallisella teolla tai törkeällä tuottamuksella.

13. Yhteyshenkilöt henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa

Rekisterinpitäjän tulee ilmoittaa toimittajalle rekisterinpitäjän organisaatiossa henkilötietojen käsittelystä ja
tietosuojasta vastaava yhteyshenkilö ja tämän yhteystiedot.

Toimittajan tietosuojavastaavan yhteystiedot:
sähköposti: contact@konemaja.com
postiosoite: Konemaja Oy Tietosuojavastaava Syrjäkatu 24 11710 Riihimäki