Konemaja Oy myyntiehdot

1. Soveltamisala

Nämä ehdot ovat Konemaja Oy:n yleiset myyntiehdot. Mikäli näihin ehtoihin on osapuolten välisessä kaupassa kerran vedottu, on ne katsottava hyväksytyiksi myös myöhemmässä kaupassa. Jos toinen osapuoli on tosiasiallisesti saanut tiedon ehdoista aikaisemman kaupan perusteella, sovelletaan ehtoja ensimmäiseenkin kauppaan, vaikka ehtoihin ei ole erikseen vedottu. Näitä ei sovelleta agenttikauppaan.

2. Kaupan päättäminen

2.1 Tarjous

Myyjän tarjous on voimassa tarjouksessa mainitun ajan. Mikäli voimassaoloaikaa ei ole mainittu, on se 30 pv. Tarjoukseen liittyvät kuvat, piirustukset, ja muut asiakirjat ovat myyjän omaisuutta. Tarjouksen saajalla ei ole oikeutta käyttää niitä myyjän vahingoksi tai antaa niistä tietoja kolmannelle henkilölle taikka muulla tavalla hyödyntää niitä.

2.2 Tilaus

Tarjouspohjaisessa kaupassa sopimus syntyy, kun ostaja on ilmoittanut hyväksyvänsä myyjän tarjouksen sellaisenaan. Muussa tapauksessa kauppa syntyy, kun myyjä on vahvistanut tilauksen tai toimittanut tavaran.

2.3 Jatkuva tilaus

Jatkuva tilaus syntyy, kun ostaja määrittää itse toistuvat tuotetarpeet jatkuvaksi ostotilaukseksi KonemajaShopissa tai sopii tästä myymälä- tai kenttähenkilöstömme kanssa sopimuksella. Jatkuvan tilauksen tekeminen, päivittäminen tai poistaminen on ostajan vastuulla.

3. Myyjän velvollisuudet

3.1 Toimitusaika

Ellei toisin ole sovittu, toimitusaika on luettava alkavaksi siitä alla mainitusta ajankohdasta, joka on myöhäisin:

a) sopimuksen solmimispäivä

b) ostajan toimitukselle välttämättömien tietojen antamisesta.

3.2 Toimitusehdot

Toimitusehto on vapaasti myyjän varastossa ilman pakkaus- ja käsittelykuluja.

3.3 Takuu

Myydylle tavaralle on voimassa valmistajan ehtojen mukainen takuu.

3.4 Tavaran ominaisuudet

Myyjä vastaa tavaran laadusta ja muista ominaisuuksista vain sopimuksessa määriteltyjen ja muiden antamien tietojen mukaisesti. Ostaja vastaa myyjälle antamiensa tavaran käyttötarkoitukseen liittyvien tietojen oikeellisuudesta.

Tuotevastuullisuutta ajatellen on ostajan huolellisesti tutustuttava myyjän kaikkiin tuotetta koskeviin määrittelyihin, ohjeisiin ja kuvauksiin ja toimittava niiden edellyttämin rajoituksin.

Tuotteita on ehdottomasti käytettävä vain tavalla ja kohteissa, joihin ne on tarkoitettu. Vähänkään epävarmoissa tapauksissa on ostajan selvitettävä Konemaja Oy:stä tuotteen soveltuvuus ajateltuun käyttöön.

Tuotteen käytössä on noudatettava sekä myyjän erikseen mahdollisesti antamia ohjeita että yleistä varovaisuutta.

Sekä tuotevastuun että tuoteturvallisuuden osalta on ostajan annettava jälleenmyynnin taikka edelleen luovutuksen yhteydessä tuotetta koskevat tiedossaan olevat seikat uudelle ostajalle. Kaikki tuotevastuuseen ja tuoteturvallisuuteen liittyvät asiat on viivytyksettä saatettava myyjän tietoon kirjallisesti ja kanne on nostettava kolmen vuoden sisällä siitä, kun ostajalla on ollut ensimmäinen tieto mahdollisesta vahingosta tai korvausvelvollisuudesta.

3.5 Välillinen vahinko

Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle viivästyksestä eikä toimituksen virheellisyydestä aiheutuneita välillisiä vahinkoja.

4. Ostajan velvollisuudet

4.1 Kauppahinta

Kauppahinta on osapuolten kesken sovittu hinta. Ellei hinta ole sovittu, niin kauppahinta on myyjän veloittama käypä hinta.

4.2 Maksuaika

Maksuaika määräytyy alalla yleisesti noudatettavan maksuehdon 14 pv netto mukaan, verkkokaupassa maksu heti, valitulla maksutavalla. Varastotoimitusten osalta maksuajan laskenta alkaa laskutuspäivästä ja tehdastoimituksissa toimituspäivästä.

4.3 Kauppahinnan tarkistaminen

Myyjä pidättää itselleen oikeuden hintojen tarkistukseen, mikäli valuuttakurssit, arvonlisäverot, tuontimaksut tai muut tavaran toimittajasta riippumattomat maksut, verot tai veroluonteiset maksut muuttuvat ennen toimituspäivää.

4.4 Viivästyskorko ja perintäkulut

Maksun viivästyessä peritään viivästysajalta viivästyskorko 16 %. Myyjällä on viivästyskoron lisäksi oikeus periä perintäkulut.

4.5 Vakuudet

Mikäli vakuuden asettamisesta on sovittu, vakuutus on annettava ennen tavaran toimittamisen aloittamista. Myyjä on oikeutettu vaatimaan tämänkin jälkeen vakuuden kauppahinnan maksamisesta, mikäli hänellä on painavia syitä olettaa, että kauppahinta tai sen osa jäisi suorittamatta. Myyjällä on oikeus viivyttää jatkotoimituksia, kunnes erääntyneet maksut on suoritettu tai hyväksyttävä vakuus on annettu. Myyjä on tähän oikeutettu myös silloin kun erääntynyt kauppahinnan osa on jäänyt maksamatta. Tästä viivästyksestä johtuvia korvausvaatimuksia ei ostajalla ole oikeutta esittää.

4.6 Reklamaatio ja virheen korjaaminen

Jos toimitus on joltakin osin virheellinen, ostajan tulee ilmoittaa virheestä myyjälle 8 päivän kuluessa toimituspäivästä. Myyjällä on oikeus ensisijaisesti joko korjata virhe tai toimittaa uusi tavara. Ostajalla ei ole oikeutta vaatia toimitusta, jos olosuhteissa on tapahtunut sellainen muutos, joka olennaisesti muuttaa alkuperäis