Eettiset ohjeet

Konemajan eettiset ohjeet perustuvat arvoihimme sekä vastuullisen liiketoiminnan ja YK:n ihmisoikeuksien julistuksen periaatteisiin. Kunnioitamme omassa toiminnassamme YK:n ihmisoikeuksien julistuksen määrittelemiä yleismaailmallisia ihmisoikeuksia ja edistämme niiden toteutumista toimintaympäristössään.

Yhtiö pitää yleismaailmallisina perusoikeuksina muun muassa ajattelun, mielipiteen ilmaisun, uskonnon ja rauhanomaisen kokoontumisen vapautta sekä sitä, ettei ketään syrjitä rodun, iän, kansalaisuuden, sukupuolen tai sukupuolisen suuntautuneisuuden perusteella. Emme hyväksy pakkotyön tai lapsityövoiman käyttöä tai muita ihmisoikeuksien loukkauksia.

Konemaja noudattaa kaikessa toiminnassaan paikallisia lakeja ja säädöksiä, eikä salli lainvastaista toimintaa.

Asiakkaat ja yhteistyökumppanit

Konemaja kieltää korruption ja lahjonnan kaikessa toiminnassaan. Yhtiö tai sen palveluksessa oleva henkilö ei maksa eikä tarjoa lahjuksia tai laittomia maksuja tai ota niitä vastaan. Kannustamme kaikkia yhteistyökumppaneitamme noudattamaan eettisesti kestäviä periaatteita ja kohtelemme kaikkia yhteistyökumppaneitamme reilusti ja tasa-arvoisesti. Tarvittaessa vaadimme takeita siitä, että yhteistyökumppaneidemme yritystoiminta täyttää nämä kriteerit.

Konemaja ei tue poliittisten puolueiden ehdokkaita, puolueita tai poliittisia ryhmittymiä tai muuta aatteellista toimintaa.

Työntekijämme

Kohtelemme kaikkia työntekijöitä reilusti ja tasa-arvoisesti tasa-arvosuunnitelmamme mukaisesti.

Henkilöstön edellytetään edistävän yhtiön etua ja toimivan vastuullisesti. Konemajan palveluksessa oleva henkilö ei saa kilpailla yhtiön kanssa. Luottamuksellisen asiakas- ja muun tiedon luovuttaminen ulkopuolisille on ehdottomasti kielletty, samoin kuin tällaisten tietojen hyväksikäyttö yhtiön edun vastaisesti.

Jokainen työntekijä vastaa eettisten periaatteiden noudattamisesta päivittäisessä työssään. Konemajan henkilökunnan on vältettävä tilanteita, joissa yhtiön etu on ristiriidassa työntekijän henkilökohtaisten etujen kanssa. Työntekijät eivät saa käyttää asemaansa yhtiössä tai asemansa ansiosta saamaansa tietoa tai yhtiölle kuuluvia varoja henkilökohtaisen edun tavoittelemiseen.

Konemaja:n sähköpostiosoite on contact@konemaja.com

Konsernin eettisten ohjeiden päivittämisestä vastaa Konemajan toimitusjohtaja.